Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op  bezoek aan de websites www.openbeelden.nl en www.openimages.eu, en raadpleging van het daarop aanwezige materiaal.

Open Beelden is een door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (“Beeld en Geluid”) beheerd open mediaplatform. Het materiaal op Open Beelden is afkomstig van de gebruikers van het platform en van Beeld en Geluid zelf.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het materiaal op Open Beelden ligt in eerste instantie bij de individuele gebruikers die desbetreffend materiaal via Open Beelden aanbieden. Beeld en Geluid controleert de via Open Beelden aangeboden bestanden niet op hun inhoud, auteursrechtelijke status of feitelijke juistheid. Beeld en Geluid garandeert dan ook niet dat alle materiaal dat die via de website ter beschikking wordt gesteld of dat via op de website geplaatste links naar websites van derden toegankelijk is rechtmatig, juist, volledig en up-to-date is. Beeld en Geluid sluit ter zake alle aansprakelijkheid uit.

Op alle materiaal dat via de website te raadplegen is, waaronder inbegrepen de teksten, look and feel, audio- en/of visueel materiaal, vormgeving, merken, logo’s en enige andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Beeld en Geluid, zijn licentiegevers en/of zijn gebruikers toebehoren.

Beeld en Geluid en gebruikers van de website stellen het door hen op de site geplaatste materiaal echter onder Creative Commons licenties beschikbaar, met uitzondering van de merkna(a)m(en) en logo(‘s) van Beeld en Geluid en/of zijn partners. Deze merk- en/of handelsna(a)m(en) en logo(‘s) mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Beeld en Geluid of de partners. Onder de geplaatste content staat vermeld welk gebruik van het materiaal onder de van toepassing zijnde Creative Commons licentie is toegestaan. Tevens is een hyperlink naar een kopie van de betreffende Creative Commons licentie opgenomen. Bezoekers van de website zijn verplicht zich bij  raadpleging en eventueel (her)gebruik van het materiaal aan de voorwaarden uit de van toepassing zijnde Creative Commons licentie te houden.

Voor vragen omtrent de site www.openbeelden.nl, de daarop geplaatste content, en/of deze disclaimer kan contact worden opgenomen met Beeld en Geluid via info@openbeelden.nl.

Indien een bezoeker van de site constateert dat daarop materiaal is geplaatst dat inbreuk maakt op rechten en/of gerechtvaardigde belangen van hem of anderen kan hij hiervan melding doen aan Beeld en Geluid. Nadere informatie en voorwaarden hieromtrent zijn te vinden op www.openbeelden.nl/report.